โรคผิวหนังในสุนัข

posted on 10 May 2009 01:29 by why-not

เวลาสุนัขมีปัญหาโรคผิวหนัง หลายต่อหลายคนมักจะเข้าใจว่าสุนัขเราเป็น ขี้เรื้อน เพราะสุนัขจะแสดงอาการ เกา, คัน, ผิวหนังแดงอักเสบ และขนร่วงจนแทบ จะหมดตัว บางรายจะมีกลิ่นตัวที่เหม็น และมีสะเก็ดรังแคมาก บางรายอาจจะมี ลักษณะเป็นแผลเต็มตัว รักษาอย่างไรก็ไม่หายซะทีสร้างความยุ่งยากใจ และอาจ ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก

ในความเป็นจริงแล้วโรคผิวหนังของสุนัขมีอยูหลายชนิด แต่ละโรคมีสาเหตุที่แตกต่างกัน แม้ว่าอาการที่แสดงออก และลักษณะของผิวหนังจะ เหมือนกันก็ตาม ดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าสุนัขของเราเป็นโรคผิวหนังอะไร จึงจําเป็น ที่จะต้องพาสุนัขไปพบกับสัตวแพทยเพื่อวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แทจริง แล้วทําการ รักษา, ดูแลสัตว์เลี้ยงตามคําแนะนําของสัตวแพทย

โรคผิวหนังที่พบบ่อย และก่อให้เกิดความรําคาญ คือ โรคผิวหนังที่เกิดจาก ปรสิต ทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

1. ปรสิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ที่พบบ่อย คือ เห็บ, หมัด และที่พบไดบ้าง คือ เหา สุนัขของเราจะมีอาการคัน และเกามากจนเกิดผิวหนังอักเสบติดเชื้อ เจ้าของ ที่สัมผัสหรือโดนปรสิตเหล่านี้กัดบางคนก็อาจจะเกิดอาการแพ เป็นผื่นคันตาม ผิวหนังด้วยเช่น กัน

2. ปรสิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่พบบ่อยในบ้านเรา ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อของตัวไร แต่ไรที่มีปัญหาต่อผิวหนังมีอยูหลายชนิด การแยกชนิด ทําได โดยการขูดตรวจผิวหนัง หรือเอาขี้หูไปส่องตรวจทางกล้องจุลทรรศนโรคที่มีสาเหตุมาจากไรขี้เรื้อนที่พบบ่อย ได้แก

โรคขี้เรื้อนเปียก สาเหตุเกิดจากไรขี้เรื้อนที่มีชื่อว่า Demodex โรคผิวหนัง ชนิดนี้เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่สุนัขที่เลี้ยงด้วยกัน และไม่ติดสู่คน สาเหตุของการเกิด โรคยังไม่แน่ชัดเนื่องจากเราสามารถพบไรชนิดนี้ในผิวหนังของสุนัขปกติไดแต่ คาดว่าน่าจะเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดต่ำลง จนทําใหไรชนิดนี้มีผลหรือ ก่อให้เกิดปัญหาต่อผิวหนัง

โรคขี้เรื้อนแห้ง สาเหตุเกิดจากไรขี้เรื้อนที่มีชื่อว่า Sarcoptes โรคผิวหนัง ชนิดนี้จะติดต่อสูสุนัขที่เลี้ยงรวมกัน และสามารถทําใหคนที่สัมผัส เกิดอาการแพ หรือเป็นผื่นคันที่ผิวหนังได

โรคผิวหนังที่เกิดจากไรในหู โดยไรที่ก่อใหเกิดโรคคือ ไรชื่อ otodectes ตัว ไรจะอาศัยอยูในช่องหู สุนัขที่มีปัญหาจะมีขี้หูสีดํา หรือสีน้ำตาลเข้ม สุนัขจะมี อาการเกาคัน และสะบัดหูบ่อยๆ หากเปนมากอาจทําใหผิวหนังบริเวณรองหู เกิด การอักเสบติดเชื้อหรือทําให้เกิดลักษณะของหูบวมเลือด (hematoma) บางรายอาจมี ปัญหาทางระบบประสาท คือ ชัก ตากระตุก เดินหัวเอียงหรือเดินเวียนเปนวง โรค ผิวหนังชนิดนี้พบในแมวไดเช่น กัน

โรคผิวหนังที่พบบ่อย และส่วนใหญสามารถติดสูคนได เป็นโรคที่เจ้าของ จะต้องระมัดระวัง และใหความสําคัญเป็นพิเศษ ไดแก โรคผิวหนังที่มีสาเหตุจากเชื้อรา โรคนี้สามารถติดสูสัตว และคนที่มีรางกาย ออนแอ และไปสัมผัสโดนเชื้อ ผิวหนังสุนัขที่เปนจะพบขนรวงเปนวง มีอาการคัน ไมมากนัก เราไมสามารถแยกชนิดของเชื้อราไดดวยตาเปลา แตเราสามารถแยกได โดยการเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ และสองตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน

โรคผิวหนังที่พบบ่อยแต่เป็นปัญหาเฉพาะตัวของสัตวเลี้ยงก็เป็นอีกโรคที่ พบมาก โรคในกลุ่มนี้ต้องใชการรักษาระยะยาว หรือบางโรคอาจจะต้องไดรับการ รักษาตลอดชีวิต

1. โรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากภูมิแพ (atopy) โดยรางกายของสุนัขจะมี ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่สัมผัสหรือสิ่งที่แพไวเปนพิเศษ เปนโรคที่เกี่ยวของกับ พันธุกรรม และรักษาไมหายขาด การรักษาโดยมากจะเปนการรักษาตามอาการ และควบคุมการคันไปตลอดชีวิตของสุนัข แตหากเราทราบสาเหตุของการแพ และ หลีกเลี่ยงสภาพที่กอใหเกิดการแพ สุนัขของเราก็สามารถหาย และไมตองกินยา ตลอดชีวิตได สาเหตุของการแพที่พบบอย เชน แพไรฝุน แพละอองเกสรดอกไม

2. โรคผิวหนังที่มีสาเหตุจากเชื้อยีสต โดยเฉพาะสุนัขที่ผิวหนังอับชื้น หรือ มีรอยพับของผิวหนังมาก หากมีการอักเสบติเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยก็จะยิ่งทําให สุนัขมีอาการคัน และมีกลิ่นตัวแรง ในสุนัขปกติก็สามารถพบยีสตชนิดนี้ไดที่ ผิวหนัง แตยีสตดังกลาวจะเพิ่มจํานวนจนทําใหเกิดโรคไดในบางกรณี เชน ใน สุนัขเป็นโรคผิวหนังภูมิแพชนิด atopy อยูแล้ว

3. โรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากฮอร์โมน เป็นโรคที่ไมค่อยก่อใหเกิดความ รําคาญแกเจ้าของมากนักหากไมมีการติดเชื้อแทรกซอน เพราะอาการเดนของโรค คือ ขนร่วงแตไมมีอาการคัน ฮอร์โมนที่มีความสําคัญตอผิวหนังไดแกฮอรโมน เพศ (Sex hormone), ฮอรโมนไธรอยด (Thyroid hormone), ฮอรโมนที่เกี่ยวกับการ เจริญเติบโต (Growth hormone)

4. โรคที่ผิวหนังที่เกิดจากการขาดสารอาหาร โดยอาจจะเกิดจากการขาด ความเขาใจของเจาของโดยใหอาหารที่มีคุณประโยชนไมเพียงพอ เปนระยะเวลา นาน หรืออาจจะเปนเพราะสุนัขเลือกกินแตอาหารที่ชอบ หรือบางครั้งอาจกินแตขนมทําใหไมยอมกินอาหาร สภาวะที่สุนัขขาดสารอาหารทําใหเกิดปญหาตอ ผิวหนัง และขนของสุนัขได

5. โรคผิวหนังที่เกิดจาก Autoimmune (ระบบภูมิคุhมกันทําลายผิวหนัง) เปHนโรคที่พบไดไมบอยนัก แตเปนโรคที่คอนขางรายแรง และสงผลตออวัยวะ หลายระบบของสุนัข การจะแยกกวาโรคผิวหนังชนิดนี้มีสาเหตุจากอะไร อาจจะ ตองทําการตัดชิ้นเนื้อบริเวณรอยโรคเทียบกับชิ้นเนื้อปกติเพื่อสงตรวจทางพยาธิ วิทยา ความรุนแรง และการรักษาจะขึ้นอยูกับชนิดของโรค

6. เนื้องอก โดยเนื้องอกจะมีทั้งเนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกชนิดที่เปน เนื้อราย เนื้องอกธรรมดา อาจจะกอใหเกิดความรําคาญแกตัวสุนัข และจะมีปญหา มากหากสุนัขเกาหรือพยายามกัดจนเกิดเปนแผล และมีการติดเชื้อแทรกซอน เนื้อ งอกบางชนิดสามารถพัฒนาเปนเนื้อรายได สวนเนื้องอกชนิดที่เปนเนื้อรายจะขยาย ขนาดอยางรวดเร็วบางชนิดอาจจะขยายจนผิวหนังแตกเปนแผล การรักษาจะตอง ทําโดยการผาตัดเอากอนเนื้องอกออก และพิสูจนชิ้นเนื้อ เพื่อปองกันการกลับมา เปนอีก แตหากกอนเนื้อมีขนาดใหญจนไมสามารถเอาออกได การทราบชนิดของ กอนเนื้อก็จะทําใหสัตวแพทยสามารถเลือกใชเคมีบําบัด เพื่อทําใหขนาดกอนเนื้อ เล็กลงจนสามารถผาตัดเอาออกได

จะเห็นไดวาโรคผิวหนังของสุนัขมีอยูหลายชนิดจริงๆ และแตละชนิดมี แนวทางการรักษา และระยะเวลาในการรักษาที่แตกตางกัน ดังนั้นหากสุนัขของเรา เริ่มมีปญหา เจาของควรจะรีบพาไปพบสัตวแพทยเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยหา สาเหตุที่แทจริง และรีบทําการรักษาแตเนิ่นๆ สุนัขของเราก็จะมีสภาพผิว และขนที่ ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปอีกนาน

 

http://www.vet2bung.com/home/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=5&lang=

edit @ 10 May 2009 02:06:10 by lla'uXวาu

Comment

Comment:

Tweet

#105 By (200.164.75.30|148.251.91.38, 200.164.75.30) on 2014-07-15 10:54

#104 By (193.67.216.242|193.67.216.242) on 2014-06-20 16:33

#103 By (188.64.171.40|148.251.92.48, 188.64.171.40) on 2014-06-03 16:05

#102 By (190.66.8.73|190.66.8.73) on 2014-05-22 16:20

#101 By (190.66.8.73|190.66.8.73) on 2014-05-22 16:18

I loved your post.Much thanks again. ddfgfgkkdcdebaed

#100 By (151.233.25.1|148.251.91.38, 151.233.25.1) on 2014-05-14 15:59

Hello!
generic for viagra , generic cialis money order , generic cialis pills voucher , cheap cialis online ,

#99 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-28 22:41

I really like your writing style, good information, regards for putting up

#98 By (82.207.57.82|46.165.197.74, 82.207.57.82) on 2014-04-27 06:19

Hi there. Merely desired to question an instant dilemma.

#97 By (186.67.46.230|46.165.197.74, 186.67.46.230) on 2014-04-27 06:18

Good writeup, I am normal visitor of one's site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time.

#96 By (202.58.96.74|46.165.197.74, 202.58.96.74) on 2014-04-27 06:18

Do you agree with my statement that this post is awesome?

#95 By (103.28.92.7|46.165.197.74, 103.28.92.7) on 2014-04-27 06:16

you are in reality a good webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you're doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great process on this matter!

#94 By (58.215.52.159|46.165.197.74, 58.215.52.159) on 2014-04-27 06:12

It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we

#93 By (122.254.111.173|46.165.197.74, 122.254.111.173) on 2014-04-27 06:12

Very interesting topic , appreciate it for posting . The friendship that can cease has never been real. by Saint Jerome.

#92 By (200.188.217.190|46.165.197.74, 200.188.217.190) on 2014-04-27 06:12

Hello!
viagra canadan , cialis , cialis , cialis , viagra ,

#91 By (200.237.140.2|46.165.197.74, 200.237.140.2) on 2014-04-27 06:11

Hello!
viagra canadan , cialis , cialis , cialis , viagra ,

#90 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-27 06:11

Hello!
canadian cialis , cialis online , online cialis , cheap viagra online , cialis ,

#88 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-25 11:55

Hello!
cheap viagra , online pharmacy cialis , cheap generic viagra , cialis online , online cialis ,

#87 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-24 12:27

Hello!
generic viagra , generic viagra , cheap cialis , viagra , cialis online pharmacy ,

#86 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-23 12:29

It's truly a great and useful piece of information. I'm satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

#85 By (187.19.0.13|46.165.197.74, 187.19.0.13) on 2014-04-23 06:39

mometasone spray over counter

#84 By (59.108.106.118|46.165.197.74, 59.108.106.118) on 2014-04-23 06:39

Once I initially commented I clicked the Notify me when new feedback are added checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!

#83 By (221.4.134.231|46.165.197.74, 221.4.134.231) on 2014-04-23 06:38

I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. No man is wise enough by himself. by Titus Maccius Plautus.

#82 By (190.0.241.2|46.165.197.74, 190.0.241.2) on 2014-04-23 06:37

weblog. Loads of gratitude sharing.

#81 By (1.220.123.3|46.165.197.74, 1.220.123.3) on 2014-04-23 06:37

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, its rare to see a great blog like this one these days..

#80 By (122.226.122.201|46.165.197.74, 122.226.122.201) on 2014-04-23 06:37

Really informative blog article.Really thank you! Want more.

#79 By (103.28.161.75|46.165.197.74, 103.28.161.75) on 2014-04-23 06:33

Hello!
cialis , generic cialis , viagra deals , viagra , cialis ,

#78 By (177.72.31.8|177.72.31.8) on 2014-04-23 06:33

Hello!
cialis , generic cialis , viagra deals , viagra , cialis ,

#77 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-23 06:33

Hello!
http://b4viagra-online.com/ , http://b4cialis-online.com/ , http://z4viagra-online.com/ , http://z4cialis-online.com/ ,

#76 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-22 19:10

Hello!
prescription cialis , buy cialis online wthout prescription , buy cialis , generic cialis bogus , generic cialis double ,

#73 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-19 10:29

Hello!
order cheap viagra , cheap order cialis , free viagra , cialis price , cialis fast delivery ,

#72 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-18 12:26

Someone necessarily help to make seriously articles I'd state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic process!

#71 By (58.20.127.100|58.20.127.100) on 2014-04-17 13:38

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

#70 By (178.219.172.20|95.211.218.103, 178.219.172.20) on 2014-04-17 13:38

I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I'll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend

#69 By (83.234.103.1|95.211.218.103, 83.234.103.1) on 2014-04-17 13:38

coumadin valtrex interaction

#68 By (203.128.95.210|95.211.218.103, 203.128.95.210) on 2014-04-17 13:37

Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover taking time and actual effort to make an excellent article but what can I say I procrastinate alot and not at all seem to get something done.

#67 By (172.245.12.70|95.211.218.103, 172.245.12.70) on 2014-04-17 13:37

Hey very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds alsoI am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

#66 By (59.120.87.11|95.211.218.103, 59.120.87.11) on 2014-04-17 13:37

Hello to all, the contents existing at this site are in fact remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

#65 By (213.191.26.10|95.211.218.103, 213.191.26.10) on 2014-04-17 13:37

I really like your writing style, great info, thank you for putting up

#64 By (183.136.221.6|183.136.221.6) on 2014-04-17 13:37

Farmville farms even include free gift that

#63 By (122.226.122.201|95.211.218.103, 122.226.122.201) on 2014-04-17 13:36

I am really enjoying the themedesign of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue?

#62 By (37.239.46.26|37.239.46.26) on 2014-04-17 13:36

Hello!
canadian cialis , generic cialis , tadalafil , cialis , order cialis ,

#61 By (95.211.218.103|95.211.218.103) on 2014-04-17 13:36

Hello!
generic cialis , viagra generic , cheap generic viagra , cheap generic cialis ,

#60 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-17 03:11

Hello!
buy viagra , cialis generic online ,

#59 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-15 03:12

Hello!
viagra , cialis , order viagra , order cialis ,

#58 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-05 18:07

Hello!
cialis , viagra , viagra , viagra , viagra ,

#57 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-03 10:58

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra , generic viagra , viagra ,

#56 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-02 19:20