หมัด...น่ารู้

posted on 21 May 2009 11:39 by why-not

หมัด

            หมัดระยะตัวเต็มวัยมักเป็น temporary parasite การดูดเลือดทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง คัน หรือ โลหิตจาง นอกจากนี้หมัดยังเป็น vector ของแบคทีเรีย สัตว์เซลล์เดียว ไวรัสและพยาธิตัวตืดบางชนิด ตัวอ่อนของหมัดไม่เป็นปรสิตแต่จะกิน organic debris ที่เป็นโปรตีนเช่น ผม ขน หรือเลือดแห้งๆในอุจจาระของหมัดตัวเต็มวัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-11 วัน ตัวกลางวัยรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ภายใน silken cocoon ทนทานในสิ่งแวดล้อมใช้เวลาประมาณ 8-13 วันตัวเต็มวัยดูดเลือดทั้งเพศผู้และเพศเมีย สามารถดูดเลือดข้าม host ได้ อาจมีอายุได้นานกว่า 6 เดือน เมื่อหมัดดูดเลือดก็มักผสมพันธุ์และวางไข่ใน 24-48 ชั่วโมง อาจวางไข่ได้ถึง 40-50 ฟองต่อวัน วงจรชีวิตประมาณ 30-75 วัน 

อันตรายจากหมัด

·       การดูดเลือดทำให้เกิดโลหิตจาง ขาดธาตุเหล็กจนถึงตายได้โดยเฉพาะในสัตว์อายุน้อย

·       การดูดเลือดทำให้เกิดการอักเสบและคันทำให้ host กัดและเกาตัวเองจนเกิดแผลขึ้นเรียกว่า flea allergy dermatitis

·       น้ำลายหมัดมีสารกันเลือดแข็งตัว ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนตัว กระตุ้น type I,IV และ basophil hypersensitivity reactions

·       การดูดเลือดครั้งแรกของหมัดจะไม่เห็นอาการแพ้

 

 หมัดแมว (Ctenocephalides felis)

·       Host ได้แก่ แมว สุนัข หนู raccoon opossum

·       เพศเมียจะออกไข่บนตัว host หลังจากนั้นไข่จะตกลงสู่พื้นฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนประมาณ 8 วันมีการสร้าง cocoon ของ pupa โดยในระยะ pupa ใช้เวลา 5-8 วัน แล้วเจริญเป็นตัวเต็มวัยอายุประมาณ 50 วัน

·       ทำให้เกิด dermatitis และโลหิตจาง

·       เป็นโฮสต์กึ่งกลางของ cysticercoid ของพยาธิตืด Dipylidium caninum ซึ่งพยาธิชนิดนี้พบได้ทั้งในแมว สุนัข และคน

 ·       นำเชื้อแบคทีเรีย Rickettsia felis ซึ่งหมัดตัวเมียสามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ตัวอ่อนในไข่ (transovarial transmission)

·       นำเชื้อแบคทีเรีย Bartonella จากแมวสู่แมว 

หมัดหมา ( Ctenocephalides canis)

·       วงจรชีวิตคล้ายหมัดแมว

·       ทำให้เกิด hypersensitivity และ flea allergy dermatitis

·       เป็นโฮสต์กึ่งกลางของ cysticercoid ของพยาธิตืด Dipylidium caninum

 การควบคุมและกำจัดหมัด               

 Adulticide

·       Fipronil(Front line), imidacloprid, selamectin, permethrin ออกฤทธิ์ช้าแต่นาน·       Nitenpyram ออกฤทธิ์เร็วแต่สั้น

Insect growth regulator (IGR)

 ·       Methoprene,pyriproxyen  ฆ่าตัวอ่อนทำให้ตัวอ่อนไม่ลอกคราบ

Insect development inhibitor (IDI)

·       Lufenuron ฆ่าตัวอ่อนโดยยับยั้งการสร้าง chitin  

Faculty of Veterinary Science

Chulalongkorn University 

edit @ 21 May 2009 11:46:43 by lla'uXวาu

edit @ 21 May 2009 11:50:38 by lla'uXวาu

Comment

Comment:

Tweet

ฉันจะฆ่าแกทุกวัน เจ้าหมัด เด็ดแกทุกวัน

#58 By (1.47.9.185|1.47.9.185) on 2014-11-20 13:13

มาดื

#57 By (1.2.158.173|1.2.158.173) on 2014-03-26 13:20

6UTcsK <a href="http://vlmrnwpluysn.com/">vlmrnwpluysn</a>, wfderohdwkas, [link=http://vrkeffmirnbv.com/]vrkeffmirnbv[/link], http://hjzzhucfbvpe.com/

#56 By ePrVAtlVfq (103.7.57.18|31.135.99.207) on 2013-03-26 22:33

โดนหมัดแมวกัดขาลายเลย คันด้วย จะมีอันตรายไหม

#55 By อู้ด (124.121.153.50) on 2011-04-20 21:45

irL54i <a href="http://lwfkngoklriz.com/">lwfkngoklriz</a>, [url=http://sktrasauuyqt.com/]sktrasauuyqt[/url], [link=http://vqvbgqlahvta.com/]vqvbgqlahvta[/link], http://yjhbfwjcdipa.com/

#54 By bkpmpxuwg (184.154.97.90) on 2010-10-20 13:48

comment5, neurontin online, 250 antabuse mg, cigarettes online nc, camel cigarette signs, buy nolvadex, nolvadex steroid, cigarettes duty free, prednisolone for dogs, nexium.com, discount cigarette, effexor versus wellbutrin, generic for lipitor, lipitor and muscle cramps, nolvadex, lasix, nolvadex 60 pills, prednisolone 60 pills, ambien and reflux, medications neurontin, wigraine, propecia delivery, cigarettes reservation,

#53 By nexium (195.229.241.178) on 2010-10-20 00:47

5PP4BX <a href="http://lfecvckrfwlx.com/">lfecvckrfwlx</a>, [url=http://tfheqcbmdaey.com/]tfheqcbmdaey[/url], [link=http://gkipirfluhnw.com/]gkipirfluhnw[/link], http://wnvvukknpqtn.com/

#52 By DtDTUgpqFU (91.214.45.223) on 2010-10-06 04:58

m7qCP4 <a href="http://nkddwakpdkus.com/">nkddwakpdkus</a>, [url=http://cccxkrboxnin.com/]cccxkrboxnin[/url], [link=http://ftraazijzzrd.com/]ftraazijzzrd[/link], http://pfdwfakrqvkj.com/

#51 By ifahwuwbb (79.142.66.55) on 2010-10-04 03:31

comment5, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â áàêó, èíòèì êóïèòü, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â óðàëüñêå,

#50 By Ypxhonbm (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:31

comment6, ãðóïïîâîé ñåêñ êëóá çíàêîìñòâî, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêàÿ îáë, çíàêîìñòâî â ñåâàñòîïîëå,

#49 By Uorqdlzk (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:09

comment5, òþìåíñêàÿ îáëàñòü ÿëóòîðîâñê çíàêîìñòâà, èíòåðíåò çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðãà, çíàêîìñòâàñàíêò ïèòåðáóðã,

#48 By Azqxjdxn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:35

comment1, ïîëíàÿ æåíùèíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà íà þãà, çíàêîìñòâà êàçàíü àíäðåé,

#47 By Dplrccve (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:23

comment4, çíàêîìñòâà áèøêåêà, ñàéò çíàêîìñòâà ïåðìü, ñâèíã çíàêîìñòâà â êîñòðîìå, çíàêîìñòâà ã îáíèíñê,

#46 By Eyvjqjhl (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:01

comment4, çíàêîìñòâî ïî òîìñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â íîâîøåøìèíñêå, äàìî÷êà çíàêîìñòâà, ñàé çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà,

#45 By Czquywtz (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:49

comment5, íèæíåêàìñê çíàêîìñòâà îáùåíèå, çíàêîìñòâà ãîðîä ïîëîöê, êîíòàêòû â àøå çíàêîìñòâî,

#44 By Vxqueyvt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîê â êëóáå, çíàêîì&#